Cieľ projektu

Zlepšiť vedomostnú základňu zástupcov miestnej a regionálnej správy, mimovládnych organizácií a projektantov – územných plánovačov, zmeniť ich postoje a poskytnúť im stimuly a nástroje, ako zefektívniť chod miestnej správy.

Projekt sa bude realizovať vďaka štedrej podpore Medzinárodného Višegrádskeho fondu od 1. septembra 2015 do 28. apríla 2017

Špecifické ciele

 1. Zvýšiť povedomie cieľovej skupiny o úspechoch a zlyhaniach krajín V4 v oblasti regionálneho a miestneho rozvoja
 2. Zlepšiť prístup cieľovej skupiny k existujúcim právnym predpisom a formám účasti verejnosti na plánovaní v krajinách V4
 3. prispieť k technickému rozvoju zručností zúčastnených strán v oblasti územného plánovania

Navrhované aktivity

Organizácia 3 + 3 vzdelávacích seminárov (UA a GRU / alebo + ARM) v 3 + 3 mestách, ktoré sa zamerajú na:

 1. právne predpisy používané , umožňujúce a regulujúce územné plánovanie v krajinách V4 ( + národné, regionálne a miestne opatrenia) – prezentácia právnych predpisov a osvedčených postupov.
 2. účasť verejnosti a zainteresovaných strán na procese územného plánovania (Modelovanie a simulácia)
 3. technické prostriedky a metódy používané pre vypracovanie dobrého použiteľného a prístupného Územného plánu (technický software – prezentácie a školenia)

Dobrý Územný plán

 • umožňuje dobré spravovanie mesta a regiónu
 • informuje a zahŕňa občanov do rozhodovania
 • poskytuje priestor a jasný signál pre investorov
 • rešpektuje prírodu a životné prostredie a nastavuje podmienky pre miestnu udžateľnosť
 • spĺňa potreby rôznych zainteresovaných strán a používateľov

Regionálne zameranie projektu

Partneri projektu

Projekt sa bude realizovať vďaka štedrej podpore Medzinárodného Višegrádskeho fondu od 1. septembra 2015 do 28. apríla 2017

Projektoví partneri

Partneri

Zhrnutie projektu DETLUP

Projekt si kladie za cieľ poskytnúť partnerstvu krajín východnej Európy (zástupcovia miestnej a regionálnej samosprávy, mimovládne organizácie a územní plánovači), cenné informácie a poradenstvo, prečo, kde, kedy a ako si pripraviť dobrý územný plán pre súčasný a budúci ekonomický a sociálny rozvoj.

Jedným z predpokladov dobrého spravovania na miestnej a regionálnej úrovni sú transparentné pravidlá a politiky striktne dodržiavané zo strany úradov, podnikateľov a občanov. Aby bolo možné umiestniť obytné požiadavky (bývanie, služby, obchody, zeleň), obchodné a priemyselné prevádzky (továrne, nákupné centrá, priemyselné zóny), spravovať životné prostredie (parky, zariadenia, biotopy), je potreba mať dobrý platný, rešpektovaný a prístupný územný plán.

Kontakt

Kontaktné údaje

UzemnePlany.sk
Mlynská 27, 040 01 Košice
Slovenská republika

tel./fax: +421 55/ 623 15 87
gsm: +421 907 458 406
e-mail: office@uzemneplany.sk

Kontaktný formulár