Aktuálne

Európska integrácia a rozšírenie Európskej únie prinášajú mnoho nového nielen novým členským a asociujúcim štátom únie, ale sú rovnako výzvou aj pre jej starších členov. Politické, ekonomické a sociálne dosahy týchto procesov sú zrejmé na každom kroku. Zjednodušuje sa pohyb tovarov, zvyšuje sa mobilita obyvateľov, realizujú sa transnárodné a transkontinentálne infraštrukturálne projekty, zjednocuje sa právne i ekonomické prostredie. Vyostruje sa konkurenčný boj obcí a regiónov v súťaži o investorov prinášajúcich pracovné príležitosti, o obyvateľov, návštevníkov či o prístup k verejnej infraštruktúre. Tento stav je v posledných rokoch zostrený pôsobením globálnej celosvetovej krízy a silne ovplyvňovaný konfliktami. A práve v jej kontexte sa na európskej úrovni čoraz viac diskutuje o úlohe územného plánovania ako súčasti právneho prostredia determinujúceho atraktivitu socioekonomického prostredia stabilizujúceho aj investície v ňom.